genofondove lokality Facebook Ad

Náplň dobrovoľníckej stáže:  Starostlivosť o genofondové lokality

Počet obsadzovaných dobrovoľníkov:  20

Adresa:  U Tomali č. 1511, 022 01 Čadca

Stručná charakteristika organizácie: Správa CHKO Kysuce vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody. Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti zoológie. Rieši odborné otázky, vykonáva a koordinuje odborné práce v oblasti poľnohospodárstva, ochrany pôdneho fondu v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce. Rieši krajinársku činnosť. Vypracováva odborné stanoviská pre orgány štátnej správy ku zásahom do prírodného prostredia v súvislosti s anorganickou prírodou, ťažbou nerastných surovín, budovaniu vodojemov, zachytávaniu prameňov, k pásmam hygienickej ochrany vodných zdrojov, inžiniersko geologickým prácam, odpadom a pod. Vypracováva odborné stanoviská k výrubom a výsadbe drevín pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody. Podáva odborné stanoviská k výstavbe a rekonštrukcii lesných ciest a skladovaniu drevnej hmoty.

Úlohy dobrovoľníka:  Pomoc s prácami pri kosení vresovísk, lúk s výskytom chránených druhov a úpravou mokradí.

Požiadavky na dobrovoľníka: Ochota a chuť pracovať a vzdelávať sa.

Časový rámec dobrovoľníckej stáže:  koniec augusta, september, niekoľko nárazových akcií spoločne s pracovníkmi CHKO

Benefity pre dobrovoľníka: aktívne trávenie voľného času

Miesto výkonu dobrovoľníckej stáže:  CHKO Kysuce, bude upresnené neskôr, podľa potrieb CHKO Kysuce

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: