deegeays photo workshop

(Nadnárodné stretnutie v Trente v Taliansku, 14. septembra)

Referencia Projektu: 2020-2-IT03-KA205-019506

Štart: 01-10-2020 - End: 30-11-2022

Digital Education Era - Global Citizenship Education for Activating Youth Online Space (DEE-GEAYS) financovaného programom Erasmus+ Európskej únie a Agenzia Nazionale Giovani - ANG cieli, aby to najlepšie z neformálneho vzdelávania bolo digitálne dostupné pre celý svet.

Idea DEE-GEAYS je kapitalizovaná na základe analýzy potrieb sektora práce s mládežou, ktorý má poskytnúť včasnú a inovatívnu odpoveď na alarmujúce environmentálne výzvy spolu s rýchlymi a nezvratnými sociálnymi výzvami spôsobenými súčasným kontextom pandémie Covid-19. Nedávne "horúce" prepínanie, ktoré si pandémia vynútila, si vyžadovalo okamžité a kreatívne riešenie optimalizácie formálneho aj neformálneho vzdelávania: zatiaľ čo sektor formálneho vzdelávania sa dokázal pomerne rýchlo prispôsobiť, práca s mládežou stále potrebuje pochopiť, ako pokračovať v dosahovaní svojho poslania a zachovať väzby na naše cieľové skupiny v kontexte obmedzených medziľudských vzťahov.

Odborné oslovenie mladých ľudí prostredníctvom mobilít skupinového vzdelávania nebude v poslednom čase možné a ani udržateľné z hľadiska prostredia, domnievame sa, že sektor musí posilniť iniciatívu virtuálnej výmeny Erasmus+ a investovať do hľadania inovatívnych riešení pre neformálne elektronické vzdelávanie. Hlavným cieľom projektu DEE-GEAYS je teda zužitkovať existujúce znalosti, skúsenosti a tvorivý potenciál sektora práce s mládežou na vytvorenie inovatívneho digitálneho nástroja, ktorý umožní využívať IKT na poskytovanie kvalitných vzdelávacích aktivít online.

Ciele projektu a súvisiace aktivity:

Hlavným cieľom projektu je využiť existujúce znalosti, skúsenosti a potenciál kreativity sektora práce s mládežou na vytvorenie inovatívneho digitálneho nástroja, ktorý umožní využívať IKT na poskytovanie kvalitných vzdelávacích aktivít online. Navrhujeme vytvoriť inovatívny digitálny nástroj, ktorý bude ponúkať virtuálne učebne pre aktivity neformálneho vzdelávania s fondom dynamických audiovizuálnych materiálov (videonávody, nahrávky, podcasty), ktoré môžu využívať pracovníci s mládežou aj jednotliví žiaci.

Nižšie sú uvedené špecifické ciele spolu s intelektuálnymi výstupmi (IO) ako výsledkami.

Cieľ 1 - budovanie kapacít konzorcia a posilnenie medzisektorových sietí s cieľom uľahčiť výmenu poznatkov a maximalizovať spoluprácu pri tvorbe kvalitných výstupov projektu.

Predpokladané činnosti:

- nadnárodné stretnutia (vrátane úvodného stretnutia, strednodobého hodnotenia a záverečného hodnotiaceho stretnutia) a stretnutia v rámci virtuálnej spolupráce;

- komunitné stretnutia s pridruženým partnerstvom

 

Cieľ 2 - kapitalizovať kritické množstvo materiálov na vybudovanie kvalitnej teoretickej základne na realizáciu miestnych aktivít a rozvoj intelektuálnych výstupov (IO - aktivity s názvom rozvoja intelektuálnych výstupov ďalej označené ako IO-číslo):

Činnosti predpokladané na dosiahnutie tohto cieľa:

> IO-1: spoločný stolový výskum metodiky GCE-SEL;

IO-2: spoločný desk research o digitalizácii metód neformálneho vzdelávania.

- Boli ukončené dva spoločné stolové výskumy. Nájdete ich na oficiálnych webových stránkach projektu alebo na ne stačí kliknúť.

 

Cieľ 3 - poskytnúť sektoru práce s mládežou obnovený komplexný metodický rámec vzdelávania GCE-SEL, ktorý by umožnil učiacim sa mladým ľuďom posilniť osobnú emocionálnu pohodu prostredníctvom posilnenej úrovne SEL a pochopenia globálnej solidarity

Činnosti predpokladané na dosiahnutie tohto cieľa:

> IO-3: vypracovanie metodiky pre laboratóriá GCE-SEL so zameraním na potenciálnu digitalizáciu tejto metodiky; 

- Každý partner zorganizuje 5 miestnych laboratórií o GCE-SEL pre 15 mladých ľudí a zozbiera konštruktívnu spätnú väzbu (dotazníky, ktoré budú vypracované v rámci IO3) s cieľom navrhnúť metodiku prispôsobenú virtuálnemu vzdelávaniu. Laboratóriá sa zaznamenajú (audio/vizuálny záznam) ako osvedčené postupy pre virtuálnu knižnicu.

Hlavným výsledkom tohto pracovného prúdu projektu je poskytnúť celkovo 105 mladým ľuďom zo 6 partnerských krajín nástroje na zlepšenie osobného pochopenia úrovne GCE a osobného SEL a vytvoriť základ pre virtuálnu knižnicu na túto tému, ktorá bude umiestnená na digitálnych nástrojoch.

 

Cieľ 4 - vytvoriť virtuálnu knižnicu o metódach GCE-SEL zameranú na poskytovateľov vzdelávania (pracovníkov s mládežou) aj na individuálnych učiacich sa (mladých ľudí) a digitalizovať výstupy miestnych laboratórií.

Činnosti predpokladané na dosiahnutie tohto cieľa:

- Spoločné vytvorenie série vzdelávacích podcastov z 5 epizód o GCE-SEL na základe výsledkov laboratórií zozbieraných zo všetkých 6 partnerských krajín;

- Úprava nahrávok z laboratórií pre virtuálnu knižnicu, ktorá bude umiestnená na digitálnom nástroji.

 

Cieľ 5 - vyvinúť, vytvoriť a otestovať inovatívny digitálny nástroj - online platformu pre neformálne elektronické vzdelávanie;

> IO-5: vývoj digitálneho nástroja (budovanie obsahu, rozprávania, štruktúry a koncepcie virtuálnych miestností)

> IO-5.1: technický vývoj digitálneho nástroja (zadávanie zákazky IT spoločnosti);

- Spoločný vývoj videonávodov pre pracovníkov s mládežou, ako samostatne vytvoriť virtuálnu knižnicu na iné témy (podľa štruktúry v.l. o GCE-SEL vytvorenej v rámci partnerstva);

- Testovanie nástroja, konštruktívna spätná väzba od používateľov a zainteresovaných strán;

- Znásobenie podujatí na propagáciu neformálneho elektronického vzdelávania a samotného digitálneho nástroja.

 

Projekt predpokladá spoločný vývoj 4 intelektuálnych výstupov na dosiahnutie svojho cieľa a zámeru. Každý IO má vedúceho partnera a prispievajúcich partnerov.
KERIC je zodpovedný za vytvorenie IO-1 a IO-3.

Partnership Team: 

  1. Associazione Inco- Molfetta (Italy) 
  2. Danish Youth Team (Denmark)
  3. Association for European Cooperation Development and Communication (Belgium)
  4. Association for Research Education and Development Marketing Gate Skopje (The Republic of North Macedonia)
  5. KERIC, občianske združenie (Slovakia)
  6. Fundacion Xul Para La Comunaicationsocial Y El Desarrollo (Spain)

Pridajte sa k nám na Facebooku, Instagrame, alebo na webovej stránke projektu.

Projektové udalosti

O druhom nadnárodnom stretnutí partnerov v Antverpách, Belgicko si môžete prečítať u nás na stránke.

2 Víkendovky DEE-GEAYS prebehli 11.-13.3, 18.-20.3 2022 v Penzióne Gajuz. Viac u nás na stránke.

13. apríla 2022 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie partnerov DEE-GEAYS v Cordobe. Viac u nás na stránke.

17.-20. novembra 2022 sme sa posledný krát stretli s partnermi na Záverečnom stretnutí v Aarthuse, Dánsko. Viac u nás na stránke.

SEL 1 web thumb

logo deegeays

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: