WhatsApp Image 2021 06 27 at 17.23.14Projekt Globers (https://globersproject.wordpress.com), koordinovaný Associazione Inco a financovaný z programu Erasmus+, bol pre mňa hlavným dôvodom, prečo som prišla na Slovensko. Tento projekt spojil dobrovoľníkov z ôsmich rôznych krajín z celého sveta, aby viedli túto iniciatívu: Belgicko, Brazília, Kolumbia, Slovensko, Taliansko, Nepál, Portugalsko a Vietnam. „Vytvorili sme dvojice“ a napríklad, ako som ja prišla na Slovensko, niekto odtiaľto prišiel do Brazílie, a tak to bude pokračovať aj s ostatnými. Každý z nás je umiestnený v inej organizácii a podľa toho je naša zodpovednosť spojená s účelom a aktivitami tohto miesta, ktoré sa líšia miesto od miesta.

Moja organizácia s názvom KERIC (https://www.keric.sk/sk/) pracuje s deťmi, mládežou a dospelými. Okrem toho, že im poskytuje neformálne jazykové vzdelávanie, vysielajú a prijímajú dobrovoľníkov, ponúkajú jazykové kurzy, spolupracujú so základnými a strednými školami, tvoria rôzne aktivity, workshopy a letné tábory, ktoré podporujú interkultúrne vzdelávanie. Ich poslaním je spojiť región Kysúc so svetom. Výučba angličtiny je preto spôsob, ako rozvíjať osobnosť, záujmy a schopnosti svojich študentov, a to uvoľneným spôsobom, ktorý študenta zapojí a motivuje k účasti počas procesu učenia.

Dnes vám však chcem povedať niečo viac o veľmi dôležitej časti mojej výmeny. Čo ma motivovalo prísť sem a prečo sa mi rozžiarili oči vzrušením a nadšením, keď som sa dozvedela, že budem zodpovedná za plánovanie a realizáciu seminárov o globálnom občianstve? Čo však tento koncept znamená v praxi? Témy projektu boli rozdelené do piatich častí: Kto je globálny občan, Migrácia, Multikulturalita, Ciele trvalo udržateľného rozvoja a Naša planéta.

Kto je globálny občan?
IMG 1057Cieľom tejto témy bolo spojiť vzdelávanie o globálnom občianstve s modernou dobou pomocou jednoduchého a prístupného jazyka, ktorý by mohol priniesť osobnú identifikáciu pri uvažovaní o globálnom občianstve. Súčasťou bolo rozšírenie diskusie o tom, aká je naša úloha a zodpovednosť v spoločnosti, smerom k praktickým činnostiam. Preto sme uskutočnili aktivity o tom, ako a kto by mal byť globálnym občanom, pričom sme vychádzali z osobného pocitu o zmysle sveta, objavovania schopnosti a vášní. Urobili sme kvíz, aby sme podľa našich osobných charakteristík zistili, akí sme agenti zmien. Počítali sme s tým, že pohľady skupiny zvýraznia potenciál každého z nich a posilnia zmysel pre komunitu. Nakoniec bola vykonaná prípadová štúdia s cieľom pochopiť, že keď sa v spoločnosti vyskytne problém, zapoja sa rôzni aktéri zodpovední za riešenie, ako sú vláda, organizácie, vzdelávacie inštitúcie, občianska spoločnosť a my jednotlivci. Sme súčasťou komplexného systému a je len na nás, či sa budeme snažiť zmeniť svoje prostredie k lepšiemu.

Migrácia
IMG 1090Ľudské migrácie, napriek tomu, že sú fenoménom prítomným v celej histórii ľudstva, sú stále zle chápané v ich sociálnom kontexte. Našim cieľom bolo porozumieť histórii migrácie na celom svete, ťažkostiam, s ktorými sa ľudia stretávajú pri sťahovaní a významu migrácie v našej dnešnej spoločnosti. Na túto tému sme použili dynamiku súhlasu/nesúhlasu s vyhláseniami o migrantoch, ktoré sme našli v niektorých diskurzoch o zdravom rozume v spoločnosti, čo provokovalo uplatňovanie kritického myslenia a demystifikovanie vopred zavedených konceptov. Uskutočnili sme simuláciu, kde boli účastníci požiadaní, aby si vybrali tri veci, ktoré by si zobrali so sebou, ak by vtedy opúšťali svoju krajinu pôvodu. Potom nasledovala debata a diskusia o situácii, ktorej čelia utečenci v rôznych častiach sveta. Nakonci sme si predstavili vymyslený príbeh, kde boli účastníci požiadaní, aby vyjadrili svoj názor na postavy v zápletke, pričom rozšírili uhol pohľadu a diskusiu o neposudzovaní realít odlišných od tej našej.

Multikulturalita
IMG 1133Cieľom tejto témy bolo porozumieť zmyslu a dôležitosti prijatia druhého takého, aký je, bez ohľadu na jeho národnosť, náboženstvo, kultúru a každodenné záujmy, obohatenie kultúrnej rozmanitosti, demystifikácia stereotypov a spájanie národov. Aby sme lepšie porozumeli tomu, čo ostatní cítia, zahrali sme si Barngu, simulačnú hru, ktorá nabáda účastníkov, aby kriticky zvážili normatívne predpoklady a medzikultúrnu komunikáciu a rozšírili pohľad na kultúrne rozdiely a zrážky. Mali sme workshop maracatu, obľúbený brazílsky rytmus, kedy sme vytvorili niekoľko nástrojov z recyklovaných predmetov  a naučili sme sa úvodné kroky tohto tanca. Nakoniec sme vykonali aktivitu, v ktorej účastníci zažili, že sú na mieste niekoho iného v našej spoločnosti, reflektujúc sociálne nerovnosti, diskrimináciu, xenofóbiu, empatiu a kultúrnu rozmanitosť.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja
IMG 1135Tu bolo zámerom predstaviť a podporiť diskusiu o 17 cieľoch trvalo udržateľného rozvoja(CTUR), definovaných v Agende 2030, vytvorenej UN, akčnom pláne na odstránenie chudoby a podpory dôstojného života pre všetkých v medziach planéty. Pochopenie toho, akým výzvam čelíme a aké opatrenia môžeme prijať, bolo súčasťou vyvíjaných aktivít. Preto sme precvičovali naše občianske svaly tým, že sme si navzájom rozprávali príbehy so zameraním na globálne výzvy, riešenia a akcie, ktoré spájajú s naším pocitom spolupatričnosti s komunitou. Improvizačnými hrami sme si precvičili pamäť, aby sme si zapamätali každý cieľ. Vytvorili sme kruh, v ktorom si každý účastník vybral tému, o ktorú má najväčší záujem a potom sme o nej diskutovali ako skupina. Aby sa vyjadrili názory, využili sme kreativitu a prácu v skupinách. Účastníci boli rozdelení do menších skupín, kde si vybrali cieľ, ktorý bude predstavený ako plagát, ktorý bude umiestnený v jednom zo spoločných priestorov v rámci našej organizácie.

Naša planéta
WhatsApp Image 2021 06 27 at 17.23.16Aký vplyv má každý na životné prostredie? Aké opatrenia môže každý z nás podniknúť na ochranu našej planéty? Klimatické zmeny, sociálna nerovnosť, chudoba, potravinová bezpečnosť, ochrana vôd, strata biodiverzity a znečistenie oceánov sú jednými z novo-vznikajúcich globálnych tém, ktoré sú výzvou pre výstavbu vzdelávania pre globálne občianstvo. Niektoré z nástrojov použitých na workshope na vytvorenie lepších stratégií pre životné prostredie predstavovali interaktívnu dynamiku na podporu záujmu a zapojenia účastníkov, ako napríklad Ecobingo; výskum ohrozených zvierat, tvorba plagátov a prezentácia v malých skupinách; a výlet na našu planétu, kde účastníci premýšľali o túžbach a potrebách v našej spoločnosti a uplatňovali svoj kritický zmysel.

WhatsApp Image 2021 06 27 at 17.23.17

Všetky workshopy sú rozvíjané prostredníctvom postupnosti a logickej štruktúry vzťahu tém, ktoré majú byť pokryté implementovanými aktivitami. Na začiatku sa vždy snažíme urobiť cvičenia, ktoré môžu skupinu spojiť a postupne budovať potrebnú sebadôveru, aby sa cítili pohodlnejšie pri vyjadrovaní svojich názorov a reflexiou. Počas aktivít máme tiež možnosť vyhodnotiť ich v priebehu celého procesu, aby sme umožnili internalizáciu obsahu účastníkmi. V záverečnej časti tiež máme vyhodnotenie a spätnú väzbu od účastníkov o facilitátoroch, úrovni učenia sa so skúmaným obsahom, záujme, účasti a najlepšej vykonanej dynamike. Od skupiny sa očakáva, že s podporou neformálneho vzdelávania si vytvorí vzájomné prepojenie a bude sa učiť. Znamená to, že prostredníctvom individuálnych a kolektívnych skúseností vedených prostredníctvom aktivít bude priestor na reflexiu, rozvoj kritického myslenia, rozšírenie a pohľad na preberané témy.

Napísané Camilou Manique Ferreira

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: