mav Cieľom projektu je posúdiť a zvýšiť kompetenciu pedagógov pre mládež pracujúcich s NEETS. Úlo-hou tohto projektu je zlepšiť súčasnú situáciu ma-povaním spôsobilosti pracovníkov s mládežou, ktorí pracujú s NEETs, a tým aj vytvorenie meto-diky pre hodnotenie ich kompetencií, kontoroly, vytvorenie e-kurzu pre hodnotiteľov, európsku certifikáciu a registráciu pre hodnotiteľov a mlá-dežníckych pedagógov, ktorí prešli kontrolou. Kontrola sa vykoná vďaka webovej platforme.

Po-pis kompetenčného profilu pracovníka s mláde-žou, ktorí pracujú s NEET budú založené na ECVET a prekontrolovaní na základe odporúčania Európskej rady o uznávaní neformálneho a infor-málneho učenia CEDEFOP
.Projektové konzorcium tvoria organizácie pracujú-ce s NEETs so sídlom v PL, UK, ES a SK.
Približne viac ako 7 000 pedagógov, pracovníkov s mládežou a organizácií mládeže bude o projekte informovaných a do tohto projektu sa priamo za-pojí viac ako 400 pedagógov, pracovníkov s mlá-dežoou.
Dlhodobým prínosom bude lepšia kvalita práce s mládežou v Európe s NEETs a lepšie uznávanie zručností európskych pedagógov, pracovníkov s mládežou.