ekoprojekt workshop Pred dvoma rokmi sme spolu s naším českým partnerom EUROSCHOLA organizovali ekologicky projekt na stredných školách „Spoj sa s prírodou". Jeho hlavnou myšlienkou bolo novými metódami a aktivitami prispieť k tomu, aby sa študenti zamýšľali nad vecami súvisiacimi s ekológiou okolo nás a správali sa „nature friendly" v svojom každodennom živote. Projekt sme úspešne ukončili, ale uvedomili sme si, že by bolo prospešné robiť tento tip aktivít už v mladšom veku. Poradili sme sa s učiteľmi biológmi na základných školách a vymysleli sme nový ekologický projekt ECOnnection pre žiakov základných škôl. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je aby bol čo najpraktickejší, aby všetko o čom sa rozprávame deti zažili, videli, cítili a mohli si chytiť a vyskúšať na vlastnwej koži. Ďalej chceme, aby tieto vedomosti nadobúdali mimo školy, aby to bola jedinečná skúsenosť.

V rámci projektu spolupracujeme s dvoma základnými školami v Čadci – Rázusova a Komenského. Prvou aktivitou projektu bol workshop „Všetko so všetkým súvisí". Každého workshopu sa zúčastňujú dve triedy, jedna so ZŠ Komenského a druhá so ZŠ Rázusovej, Workshop sa začína krátkym zonámením sa s témou v jednej zo škôl. (Snažíme sa spájať nielen cezhranične a ekologicky, ale aj v rámci nášho mesta). Potom nasleduje exkurzia na skládku a triedičku na Podzávoz. Deti vidia, čo sa deje s odpadkami, ktoré vyprodukujú doma alebo v škole, celkom šokujúcim spôsobom zisťujú, že triedenie dokončujú ľudia v triedičke a naozaj to nie je ľahká práca. Uvedomia si, koľko odpadkov produkujeme a že poctivým triedením, naozaj môžeme veľa vecí zlepšiť. Radi by sme aj touto cestou poďakovali celému tímu triedičky a skládky na Podzávoze, ktorý nám s chuťou ukazuje svoju prácu a vysvetľuje deťom princípy triedenia.

Po exkurzii deti nasadajú do autobusu a idú do Oščadnice, kde v penzióne pokračujú v interaktívnych aktivitách, aby sa dozvedeli čo najviac o tom ako všetko so všetkým súvisí. Už v autobuse sa deti v rámci hry snažia odhadnúť, koľko odpadkov vyprodukuje štvorčlenná rodina za jeden deň. Deti simulovali, ako by to dopadlo, keby sa správali ekologicky a ako keď sa budú správať spotrebne.

Praktická skúsenosť je najdôležitejšia. Preto súčasťou aktivít je aj aktivita „odpad náš každodenný", kde si deti trénujú triedenie odpadu a upozorňujeme ich aj na chytáky, ako napríklad CD v papierovom obale, ktoré sa triedi až na tri zložky: Cdčko je nebezpečný odpad, igelitové vnútro ide do plastov a papierový obal do papiera.

Celé ECOnnection bude trvať jeden školský rok, yúčastní sa ho 8 tried - siedmaci a ôsmaci, skladá sa z dvoch workshopov a dvoch cezhraničných pobytových stretnutí. Dúfame, že skúseností z projektu budú deti motivovať sa viac zamýšľať nad dôsledkami svojho každodenného života a že zmeny sú možné robiť od každého z nás.